Image

Seina ja vahelaeplaadi eksentriline ühendus

Kuidas koostada modelleerimis- ja analüüsismistarkvaras Robot Millennium arvutusskeem alloleval pildil skemaatiliselt kujutatud olukorra jaoks.
Image

Kui tavapäraselt modelleerida Robot Millenniumis seina ja sellele toetuva plaadi ühendus, siis on seina ja plaadi kontuurid omavahel kohe ühendatud ning plaadiserv on paigutunud seina tsentrisse. Ülaloleva skeemi puhul peab aga plaadiserv olema seina tsentrist 10 cm võrra eemal  ning seda tuleb ka korrektse arvutusskeemi jaoks vahelaeplaadi kontuuri joonestamisel arvesse võtta.

Kui kontuurid on korrektselt joonestatud ja nendele omistatud vastavad omadused (materjal, armeerimise tüüp, paksus), siis järgmise sammuna tuleb kontuuride jaoks genereerida lõplikke elementide võrgustik. See peaks olema seadistatud niiviisi, et vahelaeplaadi ja seina lõplikke elementide sõlmed oleksid kohakuti.

Kui lõplikke elementide võrgutsik on korrektselt loodud, siis tuleks kohakuti asetsevate seina ja vahelaeplaadi lõplikke elementide sõlmede vahele defineerida jäigad ühendused e. rigid links. Rigid links käsu leiab:

* menüüst: Geometry – Additional Attributes – Rigid links
* Structure definition ikooni alt, mis asetseb Robot MIllenniumi akna parempoolses servas

Jäikade ühenduste loomiseks tehke aktiivseks According to list seade, seejärel aktiveerige Selection of master nodes lahter ning näidake nüüd graafikavaaturis ära kõik seina ülemises servas asuvad lõplikke elementide sõlmed. Seejärel aktiveerige Connection vector lahter ning graafikavaaturis näidake ära kahe kohakuti asetseva sõlme vaheline vahemaa (klikata korra ühe sina sõlme peal ja seejärel tema vastas oleva vahelaeplaadi sõlme peal). Peale Apply nupule vajutamist Rigid links dialoogiboksis genereeritakse seina ja vahelaeplaadi vahele jäigad ühendused.

PS! Jäikade ühenduste omadusi saab samuti määrata rigid links dialoogiboksis, see töötab samal põhimõttel nagu tugede määramine Robot Millenniumis. Lugege täpsemalt Help seade alt!

Lõplik korrektne  pilt ühendusest peaks välja nägema nii:

Image